Thanya Gomez
Thanya Gomez
Year: Freshmen
High School: Otay Ranch